เมนูหลัก

ศท013สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
Health for Life
สังกัดศิลปศาสตร์, การพัฒนาสุขภาพชุมชน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700202, ศท013
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00ศร403125C60564W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110C60591W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศร403125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์08:00-10:00ศร204125C60573W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศกฬ โซน B110C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร08:00-10:00ศร401125C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร08:00-10:00ศร403125C60573W    
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 501
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 อังคาร08:00-10:00TBA(วิทย์)105C60060W   CLOSED 
  ศุกร์08:00-10:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 จันทร์10:00-12:00TBA(วิทย์)105C60060W   CLOSED 
  พฤหัสบดี10:00-12:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 จันทร์10:00-12:00ศร204125L603822W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-502147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์10:00-12:0080-502147C675611W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร204125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 อังคาร10:00-12:0080-303147C74740W    
  ศุกร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 อังคาร10:00-12:00ศกฬ โซน B110L77770W    
  ศุกร์10:00-12:0080-502147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 อังคาร10:00-12:0080-502147C60060W   CLOSED 
  ศุกร์10:00-12:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  13 จันทร์13:00-15:0080-502147C60582W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-301147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ศริญณา มาปลูก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  14 จันทร์13:00-15:0080-301147L60555W    
  พฤหัสบดี13:00-15:0080-502147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  15 จันทร์13:00-15:00ศร303125C60528W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 อังคาร13:00-15:00ศร306125C60537W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 อังคาร13:00-15:00ศกฬ โซน B110L604119W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร303125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 อังคาร13:00-15:0080-403147C60573W    
  ศุกร์13:00-15:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์พสุนิต สารมาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
OAssistant Professor Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  19 จันทร์15:00-17:00ศร303125C60591W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  20 จันทร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L60582W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร306125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  21 อังคาร15:00-17:00ศร306125C60600W    
  ศุกร์15:00-17:00ศกฬ โซน B110L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  22 อังคาร15:00-17:00ศกฬ โซน B110C60600W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร302125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 25223W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนศ สวก
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00115 : 801801C30291W    
  ศุกร์15:00-17:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
สอบกลางภาค: 28 ม.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: พท+bio
  02 จันทร์13:00-15:00105 : 801801C20191W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สนามกีฬาสนามกีฬาL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
สอบกลางภาค: 28 ม.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 30 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: รศ
 ชุมพร
  01 อังคาร13:00-15:00304716C20137W    
  ศุกร์13:00-15:00304716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว กรรมการกำกับห้องสอบ 2
  02 จันทร์13:00-15:00304716C30264W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00304716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ โดยคำนึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการสาธารณสุขเป็นสำคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and eradication;
physical fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and sports injury, drug abuse, accident, and major transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47