เมนูหลัก

ศท014การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
Information Searching for Academic Study
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ตล362
รายวิชาเทียบเท่า:ศท014, 10700401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00ศร302125C1209426W    
  ศุกร์10:00-12:00ศร302125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มารุต สิงห์โทราช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร13:00-15:00สังคม 106102C1209525W    
  ศุกร์13:00-15:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Assistant Professor Dr.Jorge Fidel Barahona Caceres อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 อังคาร15:00-17:00ศร306125C1205466W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร306125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 จันทร์15:00-17:00ศร302125C1206060W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร302125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  05 จันทร์08:00-10:00ศร301125C1209525W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศร301125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มารุต สิงห์โทราช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์มารุต สิงห์โทราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  06 จันทร์15:00-17:00ศร401125C1209822W    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร401125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มารุต สิงห์โทราช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์มารุต สิงห์โทราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์นิภาพรรณ ใจหาญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  07 อังคาร08:00-10:00ศร201_2125C1201155W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร201_2125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิภาพรรณ ใจหาญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/2
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 อังคาร10:00-12:00สังคม 106102C1208931W    
  ศุกร์10:00-12:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์นิภาพรรณ ใจหาญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์13:00-15:00สังคม 106102C1209624W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สังคม 106102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์13:00-15:00SAS304142C523W    
  เสาร์15:00-17:00SAS304142L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นักศึกษา รศ และ รปศ ตกค้าง
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00302/2 : 801801C15012129W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00302/2 : 801801L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
นางสาวขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม
สำรองให้:การจัดการชุมชน ชั้นปี 1
การตลาด ชั้นปี 1
บัญชี ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
พัฒนาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 2
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
5-5-0
7-7-0
10-7-3
15-9-6
16-16-0
51-51-0
10-10-0
15-13-2
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
27 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 30 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
30 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ประไพพรรณ กิ้วเกษม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 ชุมพร
  01 อังคาร10:00-12:00306716C503416W    
  ศุกร์15:00-17:00306716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย
สำรองให้:การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปี 1
50-17-33
50-12-38
50-5-45
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 405
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม กรรมการกำกับห้องสอบ 2
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึงในระบบเครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine)
การประเมินคุณค่าสารนิเทศและเลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการอ้างอิง (Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
Fundamental knowledge of information; use of information resources with an emphasis on the Internet access; access means of library information databases and online databases on the Internet; use of search engines; information evaluation and how to make
an effective use of desired information; citing references and making bibliographies for academic papers.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47