เมนูหลัก

ศท022อารยธรรมโลก
World Civilization
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:30-11:0080-301147C801664W    
  พฤหัสบดี09:30-11:0080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์11:00-12:30ศร401125C806218W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์13:00-14:30ศร401125C80791W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร11:00-12:30ศร401125C80782W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 108 ห้อง SE(ดินปุ๋ย) 202
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  05 อังคาร13:00-14:30ศร401125C80782W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 อังคาร08:00-09:30ศร302125C806911W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 มี.ค. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-12:00เอื้องกุหลาบน่าน111C45378W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:30303/2 : 801801C95878W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30303/2 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
สอบกลางภาค: 25 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
25 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 30 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
พัฒนาการและความสัมพันธ์ของอารยธรรมที่สำคัญในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน

Development and relations of important civilizations in different geographical and cultural spaces according to historical backgrounds and their influences on present-day societies.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47