เมนูหลัก

ศท022อารยธรรมโลก
World Civilization
สังกัดศิลปศาสตร์, กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:10700102, ศท022
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:30-11:0080-501147C1031021W    
  พฤหัสบดี09:30-11:0080-501147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์11:00-12:30ศร401125C1011001W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-301
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์13:00-14:30ศร401125C100991W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-304
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 อังคาร11:00-12:30ศร401125C1011010W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 อังคาร13:00-14:30ศร401125C100991W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร401125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-403
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-402
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-404
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 อังคาร08:00-09:30ศร302125C1001000W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร302125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-308
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-309
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-404
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 จันทร์14:30-16:00ศร204125C100919W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-409
21 ม.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-408
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 18 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-12:00เอื้องกุหลาบน่าน111C452025W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:30303/2 : 801801C100937W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30303/2 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 2
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1
รัฐศาสตร์ ชั้นปี 2
60-58-2
14-14-0
19-18-1
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
17 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
22 มี.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Course Description
พัฒนาการและความสัมพันธ์ของอารยธรรมที่สำคัญในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมตามภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน

Development and relations of important civilizations in different geographical and cultural spaces according to historical backgrounds and their influences on present-day societies.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47