เมนูหลัก

ทพ365การจัดการดินและน้ำทางการเกษตร
Agriculture Soil and Water Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเตรียมดินเพื่อปลูกพืช แหล่งน้ำ การป้องกันและการชะล้างดิน ความต้องการน้ำของพืช เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการให้น้ำ การออกแบบระบบการให้น้ำ รวมทั้งการระบายน้ำในฟาร์มพืช

Preparation of soil for crops, water resources, protection and soil erosion, water needs of plants, equipment and methods of irrigation, the design of the water including drainage in farm crops.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47