เมนูหลัก

ทพ311เทคโนโลยีการผลิตธัญพืช
Cereal Crops Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาธัญพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บรักษา การปรับปรุงพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การใช้ประโยชน์จากธัญพืช รวมทั้งการแปรรูป และการตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการ
รับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Study of economically important cereal crop in Thailand, the cultivation, care, treatment, storage, biotechnology breeding, quality improvement, increased productivity. utilization of grain, including processing and marketing under the
department of agriculture and international standards quality or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47