เมนูหลัก

ทพ311เทคโนโลยีการผลิตธัญพืช
Cereal Crops Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตพืช
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00FP101:813813C30273W    
  จันทร์13:00-16:00FP ฟาร์มพืช806L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 410-10-0
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาธัญพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บรักษา การปรับปรุงพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต การใช้ประโยชน์จากธัญพืช รวมทั้งการแปรรูป และการตลาด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลักการ
รับรองของกรมวิชาการเกษตรและสากล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Study of economically important cereal crop in Thailand, the cultivation, care, treatment, storage, biotechnology breeding, quality improvement, increased productivity. utilization of grain, including processing and marketing under the
department of agriculture and international standards quality or related agencies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47