เมนูหลัก

พส330สรีรวิทยาพืชสวน
Horticultural Crop Physiology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส422, พส423, พส423, พส423, พส430, พส430, พส431, พส450, พส450
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00Lec.ไม้ผล115C80764W    
  พุธ11:00-14:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00Lec.ไม้ผล115C220W    
  พุธ11:00-14:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานเรื่องเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อและส่วนประกอบต่างๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก หรือผล การสังเคราะห์แสง การเคลื่อนย้ายสารอาหาร การผสมเกสร การติดผลและการพัฒนาการของผล การสุกแก่และสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การพักตัวของพืชและ
การทำลายการพักตัว ความสำคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
This subject consists of the studies of basic knowledge on cells, cell division, tissues, and various plant parts, e.g., root, shoot, leaf, flower, or fruit. The various plant physiological processes, e.g., photosynthesis, plant nutrient
translocation, pollination, fruit setting and development to fruit maturation, post-harvest physiology, dormancy and dormancy breaking, with the importance of plant growth regulators are also contained.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47