เมนูหลัก

พส330สรีรวิทยาพืชสวน
Horticultural Crop Physiology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส422, พส423, พส423, พส423, พส430, พส430, พส431, พส450, พส450
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานเรื่องเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อและส่วนประกอบต่างๆ ของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ ดอก หรือผล การสังเคราะห์แสง การเคลื่อนย้ายสารอาหาร การผสมเกสร การติดผลและการพัฒนาการของผล การสุกแก่และสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การพักตัวของพืชและ
การทำลายการพักตัว ความสำคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
This subject consists of the studies of basic knowledge on cells, cell division, tissues, and various plant parts, e.g., root, shoot, leaf, flower, or fruit. The various plant physiological processes, e.g., photosynthesis, plant nutrient
translocation, pollination, fruit setting and development to fruit maturation, post-harvest physiology, dormancy and dormancy breaking, with the importance of plant growth regulators are also contained.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47