เมนูหลัก

คม105เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:คม210, คม250, คม250, คม260, คม260
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร11:00-12:30วิทย์ 1108105C30273W    
  ศุกร์11:00-12:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2567 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2567 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 147 ห้อง 80-201
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีอินทรีย์

Atomic structure, stoichiometry, chemical bonding, properties of gas, liquid, solid and solution in relation with kinetics, chemical equilibrium, acid-base, and organic chemistry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47