เมนูหลัก

นป111หลักชีววิทยาเพื่อการประมง
Principle of Biology for Fisheries
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ชีววิทยาทั่วไปของสัตว์น้ำ โดยเน้นสรีระวิทยาเบื้องต้น การกินอาหาร นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีผลต่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

The general biology of aquatic animals, with emphasis on physiology, feeding, ecology, reproduction, growth, and population dynamics as they relate to fisheries and aquaculture.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47