เมนูหลัก

นป322นวัตกรรมทางธุรกิจประมง
Innovation in Fisheries Business
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00FT(ประมง) 1101106C75687W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ. สาขานวัตกรรมฯ รหัส 61 และ รหัส 62
Course Description
การสร้างธุรกิจประมงขนาดกลางและขนาดเล็ก การศึกษาธุรกิจครอบครัวด้านการประมงที่ประสบผลสำเร็จ โอกาสและปัญหาในการบริหารงานธุรกิจประมงขนาดเล็ก การวางแผนผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้มีความโดดเด่น เวลาที่เหมาะสมในการเริ่มธุรกิจ กลยุทธในการร่วมทุนทาง
ธุรกิจ การบริหารจัดการทีม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
The start of small and medium fisheries businesses, successful family businesses, the opportunities and problems involved in the management or operation of their own business; Design product dominance design and protection of innovation,
timing of entry, collaboration strategies, organizing teams for innovation, The changes in the business environment and developments in Internet related technologies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47