เมนูหลัก

นป324การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เป็นการนำเข้าสู่แนวความคิดและการปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมถึงอีกหลายแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดย่อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ กระบวนการในการเป็น
ผู้ประกอบการ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประกอบการ การวางแผนและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Approaching to concepts and process to develop the Entrepreneurship, including local and oversea business; understanding of the distinct strategies and practices of either SMEs or new venture companies; Entrepreneurial Orientation;
Enterprise Characteristics; factors affecting business; new venture dynamics and communication issues; a business plan and management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47