เมนูหลัก

นป325ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น
Principal of Digital Business
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล ประเภทและโมเดลของธุรกิจดิจิทัล พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล และระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการชำระเงิน ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลยุทธ์และ
แนวทางในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
Importance of digital business; types and models of digital business; Fundamental of information technology systems supporting the digital business operation; security system; online payment; online marketing and related laws;
strategies and guidance for digital business.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47