เมนูหลัก

บธ201ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
Modern Agribusiness
สังกัดบริหารธุรกิจ, ส่วนกลางหลักสูตรบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:30BA 302107C29290W    
  ศุกร์13:00-14:30BA 302107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
สอบกลางภาค: 13 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร08:00-09:30ศร301125C1411410W    
  ศุกร์08:00-09:30ศร301125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
ดร.วีร์ พวงเพิกศึก
สอบกลางภาค: 13 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
13 ม.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อดิศร สิทธิเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
16 มี.ค. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 พฤหัสบดี13:00-14:30N201:811811C19172W    
  ศุกร์13:00-14:30N201:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 219-17-2
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาถึงการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร ประเภทของธุรกิจการเกษตร การพัฒนาและเริ่มต้นธุรกิจการเกษตรและการบริหารธุรกิจการเกษตร ระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตร การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Future contract) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การตลาดสินค้า
เกษตรและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
Study of agriculture and agribusiness. Categories of agribusiness. The development and launch agribusiness and agribusiness management. Supply chain system of agribusiness. The Agricultural Futures Trading (Future contract)
in derivatives market. Marketing and distribution channels of agricultural products. International agribusiness.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47