เมนูหลัก

บธ201ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
Modern Agribusiness
สังกัดบริหารธุรกิจ, ส่วนกลางหลักสูตรบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-12:00ศร201_1125C21318033W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ดร.วีร์ พวงเพิกศึก
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
3 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์สุชีรา ขยาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-502
2 พ.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-501
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์อนงค์กร เทรล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 จันทร์14:30-16:0080-301147C000W   CLOSED 
  พฤหัสบดี14:30-16:0080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 เสาร์09:00-12:00ศร201_2125C2011992W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
3 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
2 พ.ย. 2565 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อดิศร สิทธิเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
ศึกษาถึงการเกษตรกับธุรกิจการเกษตร ประเภทของธุรกิจการเกษตร การพัฒนาและเริ่มต้นธุรกิจการเกษตรและการบริหารธุรกิจการเกษตร ระบบห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจการเกษตร การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Future contract) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การตลาดสินค้า
เกษตรและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
Study of agriculture and agribusiness. Categories of agribusiness. The development and launch agribusiness and agribusiness management. Supply chain system of agribusiness. The Agricultural Futures Trading (Future contract)
in derivatives market. Marketing and distribution channels of agricultural products. International agribusiness.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47