เมนูหลัก

กจ202การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ
Organization Management and Leadership
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:10201212, กจ310, กจ311, กจ323, กจ405, กจ412, กจ412
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:30ศร204125C99990W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ชั้นปี 297-95-2
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 142 ห้อง สิงห์พลิน
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร14:30-16:00ศร204125C90882W    
  ศุกร์14:30-16:00ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ชั้นปี 296-87-9
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์14:30-16:0080-301147C1731730W    
  พฤหัสบดี14:30-16:0080-301147C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 2174-173-1
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
19 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-404
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร คำยอด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
20 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 147 ห้อง 80-404
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์สุชีรา ขยาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  04 จันทร์09:30-11:00ศร306125C78780W    
  พฤหัสบดี09:30-11:00ศร306125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปี 284-78-6
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
 แพร่
  01 จันทร์08:00-09:30N201:811811C25196W    
  อังคาร08:00-09:30N201:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 225-19-6
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ลักษณะขององค์การและการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการจัดการ หน้าที่ต่างๆในการบริหารเช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุมรวมทั้งการพิจารณาแนวความคิดในการบริหารยุคใหม่ ได้แก่ การพัฒนาองค์การ
การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ศึกษาถึงนิยาม และบริบทของภาวะผู้นำ บทบาทผู้นำ ความร่วมมือของบุคคลทุกระดับในองค์การต่อผู้นำ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำ The nature of the organization and administration
The evolution of the concept of management. The administrative functions such as planning, organizing. Supplying individuals to work Directing and controlling, including the concept in the management of the new organization
include developing a Management by Objectives and Quality. Studies to define And the context of the leadership role of the party leadership, cooperation at all levels in the organization leaders. The development of leadership capabilities.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47