เมนูหลัก

กจ202การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ
Organization Management and Leadership
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:10201212, กจ310, กจ311, กจ323, กจ405, กจ412, กจ412
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ลักษณะขององค์การและการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการจัดการ หน้าที่ต่างๆในการบริหารเช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุมรวมทั้งการพิจารณาแนวความคิดในการบริหารยุคใหม่ ได้แก่ การพัฒนาองค์การ
การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ศึกษาถึงนิยาม และบริบทของภาวะผู้นำ บทบาทผู้นำ ความร่วมมือของบุคคลทุกระดับในองค์การต่อผู้นำ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำ The nature of the organization and administration
The evolution of the concept of management. The administrative functions such as planning, organizing. Supplying individuals to work Directing and controlling, including the concept in the management of the new organization
include developing a Management by Objectives and Quality. Studies to define And the context of the leadership role of the party leadership, cooperation at all levels in the organization leaders. The development of leadership capabilities.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47