เมนูหลัก

กจ202การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ
Organization Management and Leadership
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:10201212, กจ310, กจ311, กจ323, กจ405, กจ412, กจ412
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:30ศร204125C77752W    
  ศุกร์13:00-14:30ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์ โกมลมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร14:30-16:00ศร204125C71710W    
  ศุกร์14:30-16:00ศร204125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร306
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 จันทร์14:30-16:00BA 301107C67670W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00BA 301107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร401
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 จันทร์13:00-14:30BA 301107C75750W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30BA 301107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  05 จันทร์13:00-14:30ศร402125C38380W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30ศร402125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 125 ห้อง ศร403
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 จันทร์08:00-09:30N202:811811C20173W    
  อังคาร08:00-09:30N202:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
สำรองให้:หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 219-17-2
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ลักษณะขององค์การและการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการจัดการ หน้าที่ต่างๆในการบริหารเช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุมรวมทั้งการพิจารณาแนวความคิดในการบริหารยุคใหม่ ได้แก่ การพัฒนาองค์การ
การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ศึกษาถึงนิยาม และบริบทของภาวะผู้นำ บทบาทผู้นำ ความร่วมมือของบุคคลทุกระดับในองค์การต่อผู้นำ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำ The nature of the organization and administration
The evolution of the concept of management. The administrative functions such as planning, organizing. Supplying individuals to work Directing and controlling, including the concept in the management of the new organization
include developing a Management by Objectives and Quality. Studies to define And the context of the leadership role of the party leadership, cooperation at all levels in the organization leaders. The development of leadership capabilities.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47