เมนูหลัก

พส450เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้
Orchid Production Technology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พส303 และ พส330 หรือ
พส303 และ พส330
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2559 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2559
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เรือนปลูกเลี้ยง การวางแผนการผลิตและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและออกดอก การจัดการหลังเก็บเกี่ยวกล้วยไม้กระถางและตัดดอก การปรับปรุงพันธุ์ และเทคนิคการขยายพันธุ์

Orchid nursery, production plan and techniques, factors affecting growth and flowering, postharvest handling of potted and cut flower, improvement and propagation techniques.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47