เมนูหลัก

คม320ชีวเคมีเบื้องต้น
Fundamental Biochemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม250 หรือ
คม253 และ คม254 หรือ
คม250 หรือ
คม250
รายวิชาต่อเนื่อง:30302205, ชว300, ชว444, ทก330, ทก331, ทช322, ทช740, ทน320, ทอ320, ผส350, ผส366, พร421, พล452, สศ200, สศ200, สศ304, สศ401, สศ474, สศ520
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:303102141C1801746W    
  ศุกร์08:00-09:303102141C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 110 ห้อง TBA(ศกฬ)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 110 ห้อง TBA(ศกฬ)
21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์13:00-14:303102141C1801800W    
  พฤหัสบดี13:00-14:303102141C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 110 ห้อง TBA(ศกฬ)
17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 110 ห้อง TBA(ศกฬ)
21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 อังคาร11:00-12:30วิทย์ 1108105C1441440W    
  ศุกร์11:00-12:30วิทย์ 1108105C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
อาจารย์กัญญา บุตราช
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 110 ห้อง TBA(ศกฬ)
17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
17 ม.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
21 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 110 ห้อง TBA(ศกฬ)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 อังคาร10:00-11:30N103:811811C45405W    
  ศุกร์10:00-11:30N103:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 2
19-19-0
3-3-0
19-18-1
สอบกลางภาค: 21 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
21 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N107:811
16 มี.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N108:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
กรดเบสและบัฟเฟอร์โครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติของโมเลกุลที่สำคัญในสิ่งมีชีวิตคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนกรดนิวคลีอิกเอนไซม์และวิตามินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารชีวโมเลกุลเช่นเมตาบอลิสมที่สำคัญโดยเฉพาะวิถีไกลคอไลชีสวัฏจักรเครบส์วิถีเพนโตฟอสเฟตการ
สังเคราะห์และการสลายไขมันกรดนิวคลีอิกและโปรตีน
Acid- base and buffer, chemical structure, properties of important biomolecules such as carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, and vitamins and their qualitative analysis. The main metabolisms especially glycolysis pathway,
Kreb's cycle, pentose phosphate pathway.The synthesis and degradation of nucleic acid and protein.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47