เมนูหลัก

พล428วิทยาต่อมไร้ท่อการสืบพันธ์ของปลา
Reproductive Endocrinology of Fish
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00FT(ประมง) 1202106C26233W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00FT(ประมง) 1202106C      
  จันทร์13:00-17:30FT(ประมง) 1202106L      
  พฤหัสบดี13:00-17:30FT(ประมง) 1202106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายเทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เลือกเสรี สำหรับ นศ ทุกสาขา
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ กระบวนการสร้างไข่ การสร้างและสะสมไข่แดง กระบวนการสร้างสเปิร์ม ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนที่ควบคุมการพัฒนาและเจริญสมบูรณ์เต็มที่ของเซลล์สืบพันธุ์ในปลา การใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนในการสืบพันธุ์ของปลา

Basic knowledge of reproductive system, oogenesis, vitellogenesis, spermatogenesis, endocrine glands and hormonal regulation the development and maturation of gametes in fish, use of hormones in fish reproduction.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47