เมนูหลัก

พล441สถิติเบื้องต้นและระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง
Basic Statistics and Research Methodology in Fisheries
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00FT(ประมง) 1201106C22220W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FT(ประมง) 1201106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 2 ปี รหัส 61
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น การประมาณค่าของประชากร การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two-way ANOVA) การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ความสำคัญของการวิจัยและกระบวนการวิจัย
การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย
Scope of statistics, estimation of populations, estimation and hypothesis testing for means, one-way and two-way analysis of variance, analysis of research design, keys of research, research process, information system searching, research proposal
writing and presentation giving, research analysis and statistical software using.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47