เมนูหลัก

ชป211ชีววิทยาของปลา
Biology of Fishes
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางกายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยาของปลาและการจำแนกปลารวมถึงหน้าที่และการทำงานของแต่ละระบบในร่างกายสัตว์น้ำ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมของสัตว์น้ำ

Fundamental of anatomy, biology of fishes and fishes identifications, function and regulation in Aquatic animal’s body and physiology, influences of environment to aquatic animal behaviors.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47