เมนูหลัก

บช491สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
สังกัดบริหารธุรกิจ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาและอภิปรายมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเนื้อหาที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ หรือ ประเด็นที่น่าสนใจด้านการบัญชีการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Studying and discussing on financial reporting standards and accounting standards; accounting practices; discussing accounting topic based on case studies, article and literature; studying on new knowledge and interesting topic in financial accounting and accounting professional ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47