เมนูหลัก

บช491สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
สังกัดบริหารธุรกิจ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00ศร201_2125C1371370W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2564 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาวิชาการบัญชี ปี 4 (4 ปี)
 แพร่
  01 พุธ09:00-12:00N209:811811L16151W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 416-15-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาและอภิปรายมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเนื้อหาที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ หรือ ประเด็นที่น่าสนใจด้านการบัญชีการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Studying and discussing on financial reporting standards and accounting standards; accounting practices; discussing accounting topic based on case studies, article and literature; studying on new knowledge and interesting topic in financial accounting and accounting professional ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47