เมนูหลัก

ทอ250วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering 1
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ทอ350
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สมบัติเชิงกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร หน่วยและมิติ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Physical and engineering properties of food, units and dimensions, fluid mechanics, thermodynamics, mass and energy balances, heat and mass transfer, heat exchanger.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47