เมนูหลัก

สด101หลักการสื่อสารดิจิทัล
Principle of Digital Communications
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานด้านการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัล ประวัติศาสตร์และผลกระทบของการสื่อสารและการสื่อสารดิจิทัลที่มีต่อตนเองและสังคม แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ทำให้การสื่อสาร
ผ่านสื่อดิจิทัลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Basic principles of digital communications, communication components, communication process and interaction through digital communications, history and impacts of traditional and digital communications to individuals and society, concept and guideline for effective communication via digital media.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47