เมนูหลัก

สด102ความเข้าใจสี่อดิจิทัล
Understanging in Digital Media
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล วิวัฒนาการของสื่อดิจิทัล ประเภทองค์ประกอบและคุณลักษณะที่สำคัญของสื่อดิจิทัล , ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัล, แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสื่อดิจิทัล, การใช้สื่อดิจิทัลที่ถูกต้องและเหมาะสม

Basic principles of digital media, evolution of digital media, type, component and important characteristics of digital media, software, hardware, technics and tools for media creation, recent trends of digital media technology and innovation, appropriate use of digital media.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47