เมนูหลัก

ชป322โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00FT(ประมง) 1203106C30300W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00Lab โรคปลา106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 2 ปี รหัส 62
Course Description
บรรยายเกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ รวมถึงการป้องกันและรักษาโรคปลา สาเหตุการเกิดโรค ลักษณะอาการของโรคต่าง ๆ ชนิดของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นปรสิต แบคทีเรียและไวรัส โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของคุณภาพน้ำและอาหารต่อการเกิดโรค การใช้สารเคมี
และยาปฏิชีวนะ ภูมิคุ้มกันและวัคซีนในปลา การป้องกัน กำจัด และการรักษาโรคการปฏิบัติเน้นทักษะการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคปลาต่าง ๆ มีการศึกษาและปฏิบัติในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งรับตรวจโรคปลาให้แก่เกษตรกร Lectures relate to fish health management including prevention and
treatment of fish diseases. The causes of fish diseases and clinical signs of fish infected by various fish pathogens, including parasites, bacteria and virus, are discussed. The non-infectious fish diseases, for example fish diseases caused by deteriorated environment,
will be described. The importance of water quality and feed on fish diseases will be also presented. The basic use of chemicals and antibiotics in aquaculture business, fish immunology and vaccines, and hands on experiences in fish diagnostics will be included as well.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47