เมนูหลัก

ทน300เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
Food Processing Technology 2
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทน201
รายวิชาต่อเนื่อง:ทน440, ทน462
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล การใช้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ การใช้ความร้อนแบบโอห์มิค และการใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ การใช้ความดันในการถนอมอาหาร การใช้อัลตร้าซาวด์ การใช้ความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หม้อฆ่าเชื้อและการทำงาน การแปรรูปอาหารด้วยการเอ็กซ์ทรูชัน

Hurdle technology; microwave heating; ohmic heating and pulsed electric field; high hydrostatic pressure for food preservation; ultrasound, food processing by application of heat; processing of food in hermetically sealed containers; retort and operation; food processing by extrusion.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47