เมนูหลัก

ศย321เศรษฐมิติพื้นฐาน
Fundamental Econometrics
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ศศ325 และ สต301
รายวิชาต่อเนื่อง:ศย422
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐมิติ การใช้วิธีการทางสถิติ คณิตศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การสร้างแบบจำลองสมการถดถอยแบบธรรมดาและเชิงซ้อน โดยไม่ใช้เมตริกซ์
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยกรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการสร้างสมการถดถอย
Fundamental of econometrics; statistic, mathematic, and economic method for economic analysis; econometrics modelling; non-matrix simple and multiple regression; parameter estimation; hypothesis testing;
qualitative variable analysis; problems and remedies for regression model.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47