เมนูหลัก

สศ340การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง
Selected Poultry Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตว์ปีก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ระบบการผลิตครบวงจร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการผสมพันธุ์และการฟักไข่ของสัตว์ปีกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ไก่พื้นเมือง เป็ด ห่าน นกกระทา ไก่งวง นกกระจอกเทศ เป็นต้น

Integrated production system, house and equipment, feed and feeding, management of breeding and hatching of other economically important poultry such as native chicken, duck, quail, turkey, ostrich

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47