เมนูหลัก

สศ340การเลี้ยงสัตว์ปีกเฉพาะอย่าง
Selected Poultry Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตว์ปีก
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-10:30AT 1203112C302010W    
  จันทร์14:00-17:00AT 1203112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส61เป็นต้นไป
Course Description
ระบบการผลิตครบวงจร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการผสมพันธุ์และการฟักไข่ของสัตว์ปีกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ไก่พื้นเมือง เป็ด ห่าน นกกระทา ไก่งวง นกกระจอกเทศ เป็นต้น

Integrated production system, house and equipment, feed and feeding, management of breeding and hatching of other economically important poultry such as native chicken, duck, quail, turkey, ostrich

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47