เมนูหลัก

ทอ321การวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทอ320
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการ วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์อาหารและสารอาหารทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์น้ำหนัก การไทเทรต การใช้สเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี เช่น ลิควิดโครมาโทกราฟีและแก๊สโครมาโทการฟี

Principles, method and techniques of qualitative and quantitative physical, chemical and biological analysed of food and food ingradeints. As well, the methods of analysis by gravimetric, volumetric and spectroscopy will be
discussed and demonstrated using various foods. Other analytical techniques specific to food such as and chromatography such as liquid and gas chromatography measurement will be presented.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47