เมนูหลัก

ทอ330การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Quality Control
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร ปัจจัยคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยใช้วิธีการทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และ การประเมินทางประสาทสัมผัส การใช้สถิติเพื่อการควบคุมคุณภาพ การสุ่มชักตัวอย่าง แผนภูมิควบคุม

Principles of food quality control, quality factors, quality control by physical, chemical, microbiological and sensory evaluation methods, statistical techniques for quality control, sampling method and control chart.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47