เมนูหลัก

ทอ331มาตรฐานและกฎหมายของอุตสาหกรรมอาหาร
Standard and Laws in Food Industry
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายอาหารของไทยและต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหาร และกระบวนการผลิตอาหารบางชนิด มาตรฐานคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก

Laws and regulations related to food production and sales in Thailand and international market, i.e. food act, factory law, consumer protection act, public health act, labor law, mandatory requirement of certain food quality control and food processing, standard of food for exporting.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47