เมนูหลัก

ทอ360การจัดการโรงงานและห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
Factory and Supply Chain Management
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00EA 201103C42420W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของการจัดการ การพยากรณ์ขนาดตลาด การเตรียมการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหาร การจัดการกระบวนการและการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนโครงการและการจัดการบุคลากร การวิเคราะห์ต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินเพื่อการลงทุน การจัดการของเสีย กระบวนการโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Importance of management, market size prediction, application for the establishment of food factory, process management and production planning, inventory management, project planning and personnel management, cost
analysis and financial data analysis for investment, waste management, logistics and supply chain management in the food industry, technologies involved in logistics and supply chain process.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47