เมนูหลัก

ทอ444เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมอบ สมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ทำขนมอบการควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การทำขนมอบชนิดต่างๆ สุขลักษณะที่ดีและการวางผังโรงงานขนมอบ เทคโนโลยีการผลิตขนมอบในระดับอุตสาหกรรม

Equipment in bakery. Properties of raw materials used in bakery products; Processing, quality control and storage of raw material and bakery products; Good manufacturing practices (GMP) and plant layout for bakery processing; Bakery technology for industrial production.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47