เมนูหลัก

ทอ445การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และประมง
Meat and Fishery Product Processing
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คุณสมบัติของเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และประมง รวมถึงผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และประมง การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้

Properties of meat, food additives in meat and meat products, , meat and fishery product processing including traditional products, value creation of meat and fishery products, by-product utilization.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47