เมนูหลัก

ทอ462เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
Food Packaging Technology
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ข้อดี ข้อด้อยของการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร การเลือกใช้เทคโนโลยีการบรรจุสำหรับอาหารประเภทต่างๆ

Properties of packaging materials, advantages and disadvantages of different types of packaging materials, quality inspection of food packaging, packaging machinery, food packaging technology, selection of packaging technology for different types of food.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47