เมนูหลัก

พช241นิเวศวิทยาทางทะเล
Marine Ecology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว100
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การศึกษาโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มทางชีวภาพทางทะเล โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดิน (Marine Benthos) ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศของมหาสมุทร ระบบนิเวศของน้ำปากน้ำ ป่าโกงกาง ชายฝั่งทะเล และแนวปะการังใต้ทะเลลึก

This course investigates the structure and interaction of marine organisms with important biotic and abiotic environment that influence the structure and function of marine biotic communities. Especially marine benthos which effects on ocean ecology,
water ecosystem, estuaries, mangroves, coastal, coral reefs and deep-sea benthic.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47