เมนูหลัก

ทช391สัมมนา
Seminar
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน เทคนิคในการเสนองาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทันสมัย การนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาบูรณาการณ์ใช้ในการทำงานวิจัยภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Presentation of selected topics in biotechnology, enhance knowledge in agro-industrial biotechnology and related disciplines, research, presentation and discussion on current topics in biotechnology, knowledge application in research under supervision of advisor

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47