เมนูหลัก

ทช471การใช้ประโยชน์จากของเสียและการบำบัดมลพิษทางชีวภาพ
Waste Utilization and Bioremediation
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว330 และ ทช311
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาประเภทแหล่งที่มาและเส้นทางของมลพิษ หลักการเบื้องต้นของการบำบัดมลพิษ การบำบัดสารมลพิษ การกระตุ้นทางชีวภาพ การเติมจุลินทรีย์เพื่อบำบัดสารมลพิษ การใช้พืชในการบำบัดสารมลพิษ การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต

Sources and causes of pollution, basic concepts in bioremendiation, Natural attenuation, biostimulation, bioaugmentation, phytoremediation, waste recycle and waste reduction in production processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47