เมนูหลัก

ทช271เทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Biotechnology and Local Wisdom
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย คุณค่า และสถานการณ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สาเหตุและผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ ทิศทางและนโยบายด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนาคต

Meaning, values and situation of biotechnology and local wisdom, causes and effects on biodiversity loss, evolution, trends, policies, and applications of biotechnology and local wisdom, research development on biotechnology and local wisdom in the future

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47