เมนูหลัก

ชย431เทคโนโลยีพลาสมาสำหรับชีววิทยาเชิงเกษตร
Plasma Technology for Agricultural Biology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, ชีววิทยาประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คุณสมบัติและองค์ประกอบของพลาสมา ชนิดของพลาสมา กลไกของพลาสมาสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ บทบาทของสารว่องไวปฏิกริยาจากอนุภาคพลาสมาในระบบชีวภาพ เทคโนโลยีสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำทางด้านชีววิทยาเชิงเกษตร เช่น การควบคุมโรคและแมลง การเพิ่มผลผลิต และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในพืช ความปลอดภัยทางชีวภาพและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสีเขียว Properties and components of plasma,
plasma types, mechanisms of plasma for change in cell structure and components of plant, animal and microorganisms, role of reactive species generated from plasma molecules in biological system, green and environmental technology, applications of non-thermal plasma technology for agricultural
biology such as disease and insects controlling, increasing of crop production and modification of an important chemical constituents in plants. Biosafety and advances in green technology.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47