เมนูหลัก

จป211นิเวศวิทยาชายฝั่ง
Coastal Ecology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลก ทวีป มหาสมุทร การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ลักษณะชายฝั่งที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และการดำรงชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระบบนิเวศ ความสัมพันธ์กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเกิดมลพิษทางทะเล

Study on basic knowledge of the earth continents ocean and natural phenomenon. Different coastal characteristics and natural adaptation of living in each ecosystem. Impacts of human activities on marine environments and pollution.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47