เมนูหลัก

พล451เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
Fisheries Processing Technology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์11:00-13:00FT(ประมง) 1301106C30300W    
  จันทร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 2 ปี รหัส 62
  02 จันทร์11:00-13:00FT(ประมง) 1301106C53494W    
  อังคาร13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
  03 จันทร์11:00-13:00FT(ประมง) 1301106C50482W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
  04 จันทร์11:00-13:00FT(ประมง) 1301106C20200W    
  พุธ09:00-12:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง รหัส 62 เท่านั้น
  05 จันทร์11:00-13:00FT(ประมง) 1301106C43412W    
  ศุกร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง รหัส 60 เท่านั้น
Course Description
สถานการณ์ความต้องการของตลาด คุณสมบัติทางด้านโภชนาการ เคมี-กายภาพ และชีวเคมีของสัตว์น้ำและสาหร่าย สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ การเก็บรักษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมง การเพิ่มคุณค่าของสัตว์น้ำและสาหร่ายเศรษฐกิจ การนำผลผลิตเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

The situation of marketing requirement, Nutritional, physicochemical and biochemical properties of aquatic animals and algae, Causes of quality deterioration, Preservation and product design, Quality and standard of fishery products,
Enhanced utilization of commercial aquatic animals and algae, Product-waste utilization.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47