เมนูหลัก

ชป241ทรัพยากรสัตว์น้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ
Aquatic Resources and Biodiversity
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของทรัพยากรประมง ความหมายของทรัพยากร และสัตว์น้ำ ประเภท ข้อมูลปริมาณและชนิดสัตว์น้ำ ประโยชน์และอัตราการทดแทนของสัตว์น้ำ แนวทางการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็นระบบและวิธีการการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง
แนวทางการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำคุณลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายในเรื่องชนิด (Species diversity) ความหลากหลายของพันธุกรรม (Genetic diversity) ความหลากหลายของระบบนิเวศ (Ecosystem diversity) ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
The importance of fishery resources, the definition of resources and aquatic species. Quantity and type of aquatic species, Benefit and the replacement of aquatic species, guidelines for the ecologically sustainable management of fisheries including systems and
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47