เมนูหลัก

รบ101รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์กับศาสตร์ด้านต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ รูปแบบและระบบการเมืองการปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองการปกครองท้องถิ่น
Concepts, history and the scope of the study of political science, and relationships between political science and other social sciences, political approach and theories, forms and systems of politics and governments, political institutions and processes,
political ideologies, and local politics and governance.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47